Narcotics Anonymous og personer i behandling med substitutionsmedicin.

Denne pamflet er beregnet til professionelle, der ordinerer medicin til behandling af stofafhængighed. Servicepamfletten ”NA-grupper og medicin” som er anført nederst, indeholder en bredere diskussion om NA-medlemmer og andet medicin.

Narcotics Anonymous kan være en ressource i samfundet for Deres patienter. NA’s bedringsprogram har virket i hundredtusindvis af addicts liv i hele verden i mere end 62 år. At komme i NA kan give Deres patient adgang til støtte fra andre medlemmer af NA og et fungerende 12-trins bedringsprogram. Efter at have deltaget i et par NA-møder, for at se hvad NA har at tilbyde, kan patienterne selv beslutte om bedring i NA er en mulighed for dem.
Vi inviterer Dem til at deltage i et åbent NA-møde i lokalsamfundet, og samtidig takker vi for, at De har taget Dem tid til at læse denne pamflet.

 

Hvad er Narcotics Anonymous?

Narcotics Anonymous er et verdensomspændende, flersproget, multikulturel, nonprofit fællesskab baseret på total afholdenhed fra alle sinds- og stemningsændrende stoffer inkl. alkohol. Der bliver holdt ca. 67.000 NA-møder om ugen i 139 lande. Medlemskabet er åbent for alle stofaddicts, uanset hvilket stof eller kombination af stoffer de har brugt.
NA’s 12 trin er tilpasset fra AA (Anonyme Alkoholikere). Da AA’s 1. trin blev tilpasset, blev ordene alkoholiker/alkohol erstattet med ordene addict/addiction for at fjerne stofspecificeret tale og ord, da det handler om refleksion af ”sygdomsbegrebet” addiction. NA definerer addiction som en åndelig, psykisk og fysisk sygdom. Det fysiske aspekt er den tvangsmæssige brug af stoffer og den manglende evne til at stoppe, når først den addicterede er begyndt at bruge. Besættelsen og den overvældende trang til at bruge stoffer, uanset hvilke ødelæggende konsekvenser det har, er den psykiske del. Den åndelige del er den totale selvcentrering addicts har, når de bruger.

Narcotics Anonymous forener en bedringsproces og gensidig støtte i ét netværk. En af nøglerne til NA’s succes er den terapeutiske værdi af addicts, som hjælper andre addicts. Medlemmer deler deres succeser og udfordringer med at overvinde aktiv addiction og leve et produktivt og stoffrit liv ved at anvende de principper, som NA’s 12 trin og 12 traditioner indeholder. Disse principper er kernen i Narcotics Anonymous’ bedringsprogram.

Narcotics Anonymous er et ikke-religiøst bedringsprogram; hvert medlem bliver tilskyndet til at udvikle en individuel opfattelse, religion eller ej, af NA’s åndelige principper, og at anvende dem i deres hverdag.

Det er ingen forudsætninger eller restriktioner i forhold til social status, religion, økonomi, race, etnicitet, nationalitet, køn eller social klasse for at blive medlem. Der er ingen kontingenter eller gebyrer i medlemskabet; de fleste medlemmer, der kommer til møderne, bidrager til at dække de udgifter, der er ved afholdelsen af et møde og udgifter i forbindelse med NA-service både lokalt og på verdensplan. Narcotics Anonymous er fuldstændig selvforsørgende igennem medlemmernes bidrag, og tager ikke imod bidrag fra ikke-medlemmer.

 

Grundlæggende værdier.

For at bevare sit fokus, har Narcotics Anonymous etableret en tradition for at være neutrale. NA tager ikke stilling til udenforstående spørgsmål eller aktiviteter. Narcotics Anonymous tager ikke stilling til, hverken for eller imod, civile, sociale, medicinske, (inkl. behandling med substitutionsmedicin) retslige og religiøse spørgsmål. Derudover tager NA heller ikke stilling til spørgsmål vedrørende stofrelateret kriminalitet, retslige instanser, stoflegalisering, strafudmålinger, prostitution, HIV/HCV-sygdomme eller fri adgang til injektionsværktøj.

Narcotics Anonymous er hverken for eller imod andre organisationers filosofier eller metoder. NA’s primære fokus er, at sørge for et miljø af bedring, hvori addicts kan dele deres erfaringer om bedringen med hinanden. Ved at undgå at blive distraheret af kontroverser kan medlemmerne fokusere al deres energi på NA’s hovedformål, som er at bringe budskabet om bedring.

 

”Den eneste forudsætning for medlemskab er et ønske om at stoppe med at bruge”. NA’s Tredje Tradition

NA-medlemskab er ikke baseret på adgangskrav, eller på kontingenter, gebyrer eller løfter. Medlemskabet er udelukkende baseret på et ønske – et ønske om at stoppe med at bruge stoffer. NA har fokus på at hjælpe sine medlemmer med at leve stoffrie, produktive liv. Som der står i en af vores bøger, Det virker: Hvordan og Hvorfor, ”Tredje Tradition”: ”Ved at fritage os fra at være nødt til at bedømme potentielle medlemmer, hjælper tredje tradition NA med at tilbyde bedring til rigtig mange addicts [...] Den fjerner behovet for bedømmelsesudvalg eller optagelsesprøver. Vi bliver ikke bedt om, at træffe afgørelser om nogens egnethed til bedring. Siden den eneste forudsætning for medlemskab er et ønske om at stoppe med at bruge, har vi, som medlemmer, ingen grund til at dømme hinanden. Et ønske er ikke en målbar størrelse. Det lever i hvert enkelt medlems hjerte”.

Mange addicts kommer til NA møder, opfordret af behandlingssteder, retslige instanser eller sagsbehandlere. Mange andre kommer til et møde, fordi de har hørt om NA fra familie, venner eller andre addicts i bedring. Uanset vejen til NA har alle addicts, der deltager i deres første NA møde, måske ikke et ønske om at leve stoffri. Vores litteratur gør det klart at ”Enhver addict bør gives muligheden for selv at afgøre om NA er svaret for ham eller hende. Vi kan ikke træffe den afgørelse for andre” … ”Hvis nye medlemmer skal føle, at de hører til i NA, har de brug for at høre noget, de kan identificere sig med. De finder denne identifikation i fællesskabet af addicts i bedring i Narcotics Anonymous” (Det Virker: Hvordan og Hvorfor, Tredje Tradition) Gentagen og regelmæssig mødedeltagelse i NA gør som regel ønsket om bedring stærkere. Vores mål er at byde enhver addict velkommen. En imødekommende atmosfære hjælper addicts med at beslutte om NA, et program baseret på total afholdenhed, er et bedringsprogram for dem.

 

Hvad kan en addict forvente på et NA-møde

Mange addicts, der deltager i deres første NA-møde, kan føle, at de er kommet til en anden planet. NA-møder har deres eget sprog og kultur. Sproget der ofte høres på et møde, kan inkludere ord som: clean, Tolv Trin, Højere Magt og sponsor. Kulturen på et møde kan indebære: Et velkomstknus mellem addicts, uddeling af nøgleringe til fejring af forskellige længder af cleantime, gentagelser ved fælles oplæsninger, introduktion ved kun at sige sit fornavn og en masse klapperi. Disse eksempler er et lille udvalg af det karakteristiske sprog og kultur i NA, og disse skikke kan godt være overvældende for de nye deltagere.

 

Hjælpsomme forklaringer på almindelig skik og brug i NA

CLEAN – clean i NA referer typisk til at være fri af alle stoffer og afholdende. En addict, der ikke er clean, er velkommen til at deltage i møder alligevel. Vi håber at addicts gennem deltagelse i møderne, vil få følelsen af at de hører til, og kan identificere sig med andre addicts i bedring. Afholdenhed og medlemskab er ikke synonyme udtryk. Medlemskab er baseret på et ønske om at stoppe med at bruge og ikke på afholdenhed alene. ” Vores bedringsprogram begynder med afholdenhed fra alle stoffer inkl. alkohol. Nogle gange kommer folk til NA-møder mens de stadig bruger stoffer, er i afgiftning eller på substitutionsmedicin. Uanset hvad du måske bruger, når du først kommer til NA, er du velkommen.” (IP#29 En introduktion til NA-møder)

SPONSOR – En sponsor er et medlem i bedring, der fungerer som en mentor eller guide for nye medlemmer. En sponsor kan dele erfaringer med hvordan et stoffrit liv leves og med at stå ansigt til ansigt med livet på dets egne betingelser uden at bruge stoffer. En sponsor hjælper også medlemmer med at arbejde med Narcotics Anonymous’ Tolv Trin, der er fundamentet i bedringen.

NØGLERINGE – Nøgleringe bliver givet til addicts for længden af cleantime. At opnå cleantime er betydningsfuldt i NA, og bliver anerkendt på NA-møderne. Én nøglering – velkommen i NA- nøgleringen, bliver givet til enhver addict, der deltager i deres første møde, uanset om de er clean eller ej.

BØN – En anden skik på møderne er, at de som regel sluttes af med en bøn. Dette er ikke ment som en association til nogen religion. Enhver må frit vælge hendes eller hans egen Højere Magt, som nogle sidestiller med en kraft større end dem selv, der hjælper dem med at forblive stoffrie. Dette er en personlig beslutning, fortaget af hver enkelt addict.

STRUKTUR – Mødestrukturen varierer fra møde til møde. Nogle af de mest almindelige strukturer er: emnemøder, spørgsmål/svar-møder og speakermøder. NA holder også åbne møder, hvor enhver er velkommen til at deltage; men det er kun addicts, der deler på de møder. Lukkede møder er kun for addicts.

Der er næsten 67.000 NA-bedringsmøder om ugen fordelt på 139 lande

Udover det, der er blevet fremhævet her, opfordrer vi personer, der er interesseret i NA møder og hvordan de afholdes, til at læse informationspamfletten #29 En introduktion til NA-møder, som kan læses på www.na.org. Denne pamflet kan informere og måske tjene som forberedelse til, hvad der kan forventes på NA-møder.

 

NA og personer på substitutionsmedicin

Som vi skrev før, så har NA ingen holdning til udenforstående organisationer og fagpersoner og deres praksis. Men i forbindelse med NA og møderne har vi nogle generelt accepterede principper, og et af dem er, at NA er et program for total afholdenhed. Pr. definition er behandling med substitutionsmedicin indikator på, at der bliver givet medicin til mennesker, som behandling af addiction. I NA bliver addiction behandlet ved afholdenhed og gennem anvendelse af de åndelige principper, som Narcotics Anonymous Tolv Trin indeholder.

”Mens vi stadig fremhæver vigtigheden af total afholdenhed, byder vi stadigt aktive addicts velkommen til vores møder med en særlig opfordring til at blive ved med at komme tilbage” (Det Virker: Hvordan og Hvorfor, Tradition Tre). Selvom enhver addict er velkommen til at deltage i NA-møder, vil dem der deltager i NA, som modtager medicin som behandling af addiction, måske blive mødt af indbydende og imødekommende medlemmer, eller af medlemmer der udtrykker stærke meninger om substitutionsmedicin. Måske er det godt at huske på, at der som regel er et væld af NA-møder i lokalområdet, og vi opmuntrer dem til at deltage i flere forskellige møder.

”Tradition Ti forhindrer NA, som fællesskab, i at ytre holdning til udenforstående spørgsmål. Men den lægger ingen sådanne begrænsninger på det enkelte medlem” (Det Virker: Hvordan og Hvorfor Tradition Ti). Vores håb er, at dem, der modtager medicin som behandling af addiction, vil komme til møderne, og lytte til mennesker, der er i bedring. Ved at lytte og ved at stille spørgsmål, både før og efter møderne, vil den, der deltager, måske få en bedre forståelse af NA, og hvad NA kan tilbyde. NA tilbyder et fællesskab og en måde at leve på, der støtter det at være clean, og NA kan måske være understøttende for addicts i medicinske forløb, hvis de har et ønske om at blive clean en dag.

Vi forstår, at addicts, hvis vej er substitutionsmedicinsk behandling, vil høre mange budskaber på NA-møderne. Nogle NA-møder skelner ikke imellem om dem, der modtager medicin som behandling af addiction, må dele på møderne eller ej, mens andre NA-møder begrænser deltagelsen for dem, der tager denne form for medicin. Hver gruppe er fri til at træffe deres egen beslutning om deltagelse og engagement i service, for dem der modtager substitutionsmedicin for addiction.

Medlemmer deler deres succeser og udfordringer i at overvinde aktiv addiction, og i at leve produktive, stoffrie liv ved at anvende de principper NA’s Tolv Trin og Tolv Traditioner indeholder.

Uanset de forskellige oplevelser addicts støder på ved møderne, må det faktum at NA er et program for total afholdenhed, ikke være til at misforstå. Medlemmerne anerkender, at for nogle addicts tager det længere tid end andre at blive stoffrie, og de fleste grupper opmuntrer alle addicts til at blive ved med at komme tilbage til møderne. I en af de personlige historier i vores grundbog, Basis Tekst, deler et medlem sin erfaring om ”at komme til NA i et ”stof-erstatnings program”. Han ville gerne have det, han så i Narcotics Anonymous lokaler, men var bange for at vende tilbage til sit gamle liv, hvis han stoppede med metadon. I ti måneder kom han til NA-møder hver dag – og blev endelig clean.” (Narcotics Anonymous, ”Den eneste forudsætning”). Behandlere og læger, der udskriver medicin til at behandle addiction, kunne måske opsøge et NA-medlem fra lokalområdet, der kan hjælpe med at finde et møde, som er mere rummeligt over for mennesker, der modtager substitutionsmedicinsk behandling. Patienter opmuntres også til selv at gøre noget af benarbejdet med at finde et NA-møde i deres lokalområde. Disse kontakter kan evt. findes ved at søge på lokale hjemmesider. Hvis der er en mailadresse på det lokale NA offentlig informationsudvalg, kunne det være et godt sted at starte. I det tilfælde, at der ikke findes en lokal NA-hjemmeside, kan du skrive til pr@na.org, og vi vil gøre vores bedste for at sætte dig i forbindelse med lokale medlemmer

 

Supplerende NA-materiale du evt. kan læse

NA-grupper og medicin – Denne servicepamflet er en kilde til hjælp for grupper for at bevare enhed og fokus på NA’s hovedformål, mens de skal navigere i områder, der berører mennesker, der tager receptpligtigt medicin.
En introduktion til NA-møder (IP #29) – Denne informationspamflet tilbyder en velkomst til nye personer ved at forklare skik og brug, der kan være ukendte for dem, der deltager i deres første møde eller i starten af bedringen.
Sponsorship (IP #11) – Sponsorship er essentiel for medlemmer i bedring i NA. Denne introduktionspamflets mål er at give en forståelse af, hvad sponsorship er, og kan være specielt hjælpsom for nye medlemmer.
Basis Tekst- Narcotics Anonymous – Første gang udgivet i 1983, NA’s grundbog blev sidst revideret i 2008, for at indarbejde nye personlige historier i den 6. udgave. ”Vores program” indeholder ti kapitler, der forklarer NA-fællesskabet og vores bedringsprogram. ”Vores medlemmer deler” indeholder personlige historier fra NA-medlemmer i hele verden.
Det Virker, Hvordan og Hvorfor – Denne bog, første gang udgivet i 1993, repræsenterer den terapeutiske værdi af én addict som hjælper en anden, ved at flette grunden til at NA virker sammen med hvordan og hvorfor i en samling af 24 kapitler om NA’s Trin og Traditioner.
 

Maj 2016

NA Danmark kan kontaktes via kontaktformular på www.nadanmark.dk